Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Belevingsmarkt Oldeberkoop 2023

Prijs, Kraam en Stroom

De prijs van deelname zonder marktkraam, bedraagt € 17,50 voor een standplaats van 4-5 meter lengte. De prijs voor een kraam van 4 meter lengte bedraagt € 30,- per marktdag (leden van De Buorkerij ontvangen een korting van € 5,00 per markt). De organisatie zorgt voor het opbouwen en afbreken van de marktkramen. Indien u stroom nodig heeft dient u zelf veilige stroomhaspels mee te nemen. De organisatie staat stroomgebruik toe voor het koelen, warm houden of bereiden van de producten. Stroomgebruik is niet toegestaan voor standkachels etc.. De marktmeesters zorgen voor het verdelen van de stroom, dit om te voorkomen dat er te veel standhouders op dezelfde groep komen. Dus mocht u stroom nodig zijn, verzoeken wij u dit te melden op het deelnameformulier.

Betaling

Voor de huur en diensten volgens contract wordt 21% BTW in rekening gebracht. De factuur wordt na iedere markt per mail toegezonden. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij in gebreke blijven van betaling komen alle kosten die Stichting De Buorkerij Zuidoost Friesland maakt met inning van haar vordering voor rekening van de deelnemer. Tevens behoudt de organisatie zich het recht voor bij uitblijven van betaling geen kraam te reserveren voor een volgende markt.

Annuleren

Indien door omstandigheden als gevolg van overmacht, zoals een aardbeving, oorlog, nationale oproer of rouw, storm, molest, wateroverlast of welke andere buitengewone oorzaak ook, de Belevingsmarkt Oldeberkoop geheel of gedeeltelijk niet kan worden gehouden, kunnen gecontracteerde deelnemers op geen enkele wijze aanspraak maken op schadevergoeding en vindt geen restitutie plaats van betalingen in verband met de overeenkomst. Uitgangspunt bij deelname aan de Belevingsmarkt Oldeberkoop is dat alle standhouders alle marktdagen aanwezig zullen zijn. Bij annulering binnen tien dagen voor een marktdag vindt geen restitutie van het marktgeld plaats.

Opbouw & afbraak marktkramen

De opbouw en afbraak vindt plaats in opdracht van Stichting De Buorkerij Zuidoost Friesland. Deelnemers kunnen vanaf 8.15 uur starten met inrichten van de marktkraam. Het bevoorraden van de kramen met auto’s is toegestaan, we verzoeken iedereen wel om de auto eerst uit te laden en weg te zetten alvorens de kraam wordt opgebouwd. Uiterlijk 9.30 uur moeten alle auto’s van het terrein af zijn. De marktkramen moeten tot 16.00 uur volledig ingericht blijven, tenzij de marktmeester/ organisatie aangeeft dat de markt eerder of later zal eindigen (slecht weer/Open Stal). Deelnemers dienen de gehuurde standplaats en de gehuurde materialen schoon en heel op te leveren. Het is niet toegestaan om spijkers en schroeven in de kramen te gebruiken.

Parkeren

Als organisatie zijn wij verplicht voor een ordelijk verloop van de Belevingsmarkt Oldeberkoop, niet alleen op het terrein zelf, maar ook in de directe omgeving. Om parkeeroverlast in het dorp te vermijden worden standhouders vriendelijk maar nadrukkelijk verzocht hun auto te parkeren op De Doevekaampe, het evenemententerrein aan de doorgaande weg.

Voedselveiligheid

De horeca-exploitanten, alsmede de deelnemers die voedingsmiddelen of dranken aanbieden op de Belevingsmarkt Oldeberkoop, zijn gehouden te voldoen aan alle wettelijke eisen. De deelnemer dient zelf op de hoogte te zijn welke wetten en regels van toepassing zijn en zich daaraan te houden. Een aantal zaken waar u in elk geval rekening mee moet houden is dat u zelf zorgt voor afvoer van afval, en het aan drie zijden afsluiten van de kraam met schoon, winddicht zeildoek, bij voorkeur in de kleuren wit of groen.

Aanwijzingen en instructies

Alle door de organisatie verhuurde goederen dienen te worden gebruikt volgens de aanwijzingen van de organisatie of de door organisatie aangewezen derden. Deelnemers dienen eventuele instructies van brandweer of andere autoriteiten op te volgen, e.e.a. in overleg met de marktmeester.

Schade en aansprakelijkheid

De deelnemer verplicht zich om Stichting de Buorkerij Zuidoost Friesland te vrijwaren van aansprakelijkheid met betrekking tot verlies, schade of diefstal, toegebracht door personen of goederen, welke in verband kunnen worden gebracht met de Belevingsmarkt Oldeberkoop. De deelnemers worden geacht zichzelf, zijn of haar medewerkers, alsmede alle door de deelnemer meegebrachte en aan de deelnemer toebehorende goederen voldoende te hebben verzekerd tegen enigerlei schade of diefstal.

De deelnemer verplicht zich alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht op eigen kosten te herstellen. Breuk en of manco worden door de organisatie aan de deelnemer in rekening gebracht.

Visitekaartje

De deelnemers vormen met elkaar het visitekaartje van de Belevingsmarkt Oldeberkoop. We dienen er met elkaar dan ook voor te zorgen dat de marktkramen er netjes verzorgd uitzien en niet voortijdig worden afgebroken. Het marktterrein er opgeruimd bij ligt en afval na afloop van de markt meegenomen wordt. Daarnaast is het niet toegestaan gedurende de openingstijden van de markt alcohol te nuttigen achter de kraam. Spandoeken en banners kunnen in overleg met de organisatie worden geplaatst.

Belevingsmarkt Oldeberkoop